[Ron Sir 攻略] 五分鐘Mole 數大師系列(一) 化學計算 HKDSE Chem

歡迎大家收睇, 朗林理學化學頻道, 我係你嘅化學導師Ron Lam

今集係第二集繼續同大家分享化學DSE重要嘅topic , 今集會同大家講佔DSE比重十分大的Mole數部分.

 

問過好多同學仔, 究竟Mole 數係咩呀? 究竟你識唔識計呀?通常答案有幾種答案, 

 

第一種就係識計但唔知原理點解, 另一種甚至乎係完全唔知發生咩事, 尤其是對中四啱啱接觸化學計算嘅同學仔來講, 比較複雜和抽象.

 

而我的建議是學習化學每一個topic, 背後學習的原因, 了解每一課的目的, 這樣更加令你學得更有系統和更有目標, 而這一課12.reacting masses 都不例外, 更莫說隨後每一課都可能會牽涉無數計算, 直到中六最後一課.

 

所以搞清楚為何要讀Mole數, 畀機械式計算奧數更加重要, 呢一樣嘢正正就係hkdse chemistry考試所則重嘅批判性思維邏輯性思維, 而不是機械性計算.事不宜遲即刻開始..

 

例子:

假設我們有赤鐵礦haematite, 我們在第十課已經知道提取鐵的方法是將赤鐵礦與碳共熱以下是化學式

如果有一個題目問100克的赤鐵礦需要多少克的碳才可完全反應?

 

有同學會說, 很簡單

就是12, 所以使用200克碳!

 哈哈哈,如果是這樣容易就不會那麼多同學唔識了.

 

其實可以用一個更簡單的例子去講解以上的化學反應

以下是製作菠蘿腸的設計圖

兩粒菠蘿加一條腸會出一個串燒

 

如果你有一公斤菠蘿究竟要用多少公斤的腸才可剛剛好用曬所有材料

 

給你30秒鐘的時間, 如果你能夠反問我一個問題的話, 那你就知道計算摩爾數的目的了!

 

時間夠, 答案非常有趣就係: 唔知

 

你都冇畀究竟一公斤菠蘿有多少粒菠蘿

 

對這就是摩爾數的計算目的了, 就是將質量轉粒數的過程.

 

用返剛才菠蘿腸的例子, 你需要問我一個問題就是每粒菠蘿多重,

 

例如是每粒50

 

你就可以計到一公斤菠蘿原來有20用返上述的設計圖, 由於菠蘿畀腸仔是二比一所以腸仔需要10條, 再乘番每條腸仔的重量, 就是你需要腸仔的總重量了

 

返返剛才的例子究竟需要多少碳才可以提煉赤鐵礦答案相似, 每條化學式的重點都是粒數比例, 將赤鐵礦的重量變做有多少粒(單位),  再跟從赤鐵礦和炭的比例, 最後將碳的粒數化做重量就完成了.

 

由於我們之後每一課都會接觸到化學式, 而當中的轉換是以粒數做單位, 現實世界很多時都是給你重量, 兩者係需要互相轉換才能計算. 

 

結論

Mole的目的就是重量與數量之間的計算過程

 

下集我們會講解摩爾數的實際轉換, 敬請留意!

 

如果覺得有用可以分享畀同學仔like我哋嘅ig post follow我哋IG Facebook網頁如果有問題可以whatsapp我哋或者瀏覽我哋網頁下集再見拜拜 

Close Menu